خدمات مرکز تماس

مرکز تماس در رستوران

کاربرد مرکز تماس در رستوران

مرکز تماس ها کارایی زیادی برای رستوران ها ایجاد می کنند. همانطور که قابل تصور است رستوران ها در ساعت های خاصی از روز که زمان اوج کاری است تعداد تماس زیادی دریافت می کنند. ... ادامه مطلب
اصول پیگیری فروش

اصول پیگیری فروش در بازاریابی و فروش تلفنی

واقع چالش اصلی مرکز تماس ها نحوه پیگیری تماس ها برای تبدیل کردن سرنخ ها به فروش است. از زمانی که تماس ها برای پیگیری فروش برقرار می شوند و کارشناس فروش تلفنی با گروهی از مشتریان ارتباط می گیرد چرخه فروش تشکیل می شود. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟