تماس سرد چیست

تماس سرد چیست: تعریف، معنا، نکات

تماس سرد به عنوان تماس هایی که در آن کارشناسان اقدام به برقراری تماس ناخواسته با مشتری می کنند، تعریف می شود. از آنجایی که از قبل هیچ ارتباطی با مشتری احتمالی برقرار نشده است، مشتری منتظر تماس نیست. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟