اموزش کارشناس مرکز تماس

تقویت مهارت گوش دادن کارشناس مرکز تماس

تقویت مهارت گوش دادن موثر در مرکز تماس

هنگام رسیدگی به شکایات مشتری، کارشناسان مرکز تماس باید به دقت به همه چیزهایی که تماس‌گیرنده می‌گوید گوش دهند، هم برای اینکه تصویر کاملی از موضوع داشته باشند و هم به مشتری اجازه دهند که احساس کند نظر خود را گفته است. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟