ارزیابی عملکرد مرکز تماس

انتخاب بهینه KPI های مرکز تماس

10 قدم برای انتخاب بهینه KPI های مرکز تماس

نظارت بر شاخص‌های کلیدی عملکرد مرکز تماس  KPI در زمان مناسب تشخیص زودهنگام مشکلات برای انجام اقدامات جبرانی را امکان‌پذیر می‌کند. برعکس، انتخاب شاخص‌های کلیدی عملکردی که دقیق تعریف نشده اند، مطابق با استراتژی شرکت نیستند، یا به طور مداوم نظارت نمی‌شوند، منجر به بی‌سازمانی، کیفیت پایین خدمات مشتری و کاهش رضایت و ارزش شرکت شما می‌شود. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟