1 ماهه

سرویس OWA

340,000
ریال
 • 10 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

900,000
ریال
 • 50 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

1,500,000
ریال
 • 100 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس OWA

900,000
ریال
 • 30 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

2,620,000
ریال
 • 150 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

4,350,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس OWA

1,620,000
ریال
 • 60 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

5,100,000
ریال
 • 300 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

8,100,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس OWA

3,000,000
ریال
 • 120 گیگ
 • سرعت از 2 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

9,600,000
ریال
 • 600 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس OWA

15,600,000
ریال
 • 1200 گیگ
 • سرعت از 4 تا 50 مگ
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟