مصاحبه

ویژگی برتر یک کارمند مرکز تماس

ویژگی های برتر اپراتور مرکز تماس

استخدام یک کارشناس فوق العاده مرکز تماس ،به هیچ وجه کار آسانی نیست .در طی فرایند استخدام ، داوطلبان بر اساس شرایط متفاوتی مانند کاراکتر شخصیتی ، مهارت کاری ، سازگاری با محیط و انگیزه کاری ،باید بررسی شوند. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟