اینترنت ثابت TD-LTE

1,400,000
ریال
 • 12 ماه
 • 80 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

2,400,000
ریال
 • 12 ماه
 • 160 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

3,700,000
ریال
 • 12 ماه
 • 260 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

4,990,000
ریال
 • 12 ماه
 • 360 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

6,600,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

13,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 1000 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

اینترنت ثابت TD-LTE

25,000,000
ریال
 • 12 ماه
 • 2000 گیگ
 • سرعت 1 تا 40 مگ

  به کمک نیاز دارید؟