جشنواره

جشنواره نقره‌ای

5,449,998
ریال
 • 6 ماه
 • 1300 گیگ داخلیمعادل 650 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

جشنواره نقره‌ای

6,540,000
ریال
 • 6 ماه
 • 2500 گیگ داخلیمعادل 1250 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

جشنواره نقره‌ای

13,080,000
ریال
 • 12 ماه
 • 5000 گیگ داخلیمعادل 2500 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

1 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

272,500
ریال
 • 1 ماه
 • 25 گیگ داخلیمعادل 12/5 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

545,000
ریال
 • 1 ماه
 • 80 گیگ داخلیمعادل 40 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

1,090,000
ریال
 • 1 ماه
 • 350 گیگ داخلیمعادل 175 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

817,500
ریال
 • 3 ماه
 • 75 گیگ داخلیمعادل 37/5 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

1,635,000
ریال
 • 3 ماه
 • 240 گیگ داخلیمعادل 120 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

3,270,000
ریال
 • 3 ماه
 • 1050 گیگ داخلیمعادل 525 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

1,635,000
ریال
 • 6 ماه
 • 150 گیگ داخلیمعادل 75 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

3,106,500
ریال
 • 6 ماه
 • 480 گیگ داخلیمعادل 240 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

6,213,000
ریال
 • 6 ماه
 • 2100 گیگ داخلیمعادل 1050 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

3,270,000
ریال
 • 12 ماه
 • 300 گیگ داخلیمعادل 150 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

5,886,000
ریال
 • 12 ماه
 • 960 گیگ داخلیمعادل 480 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

11,772,000
ریال
 • 12 ماه
 • 4200 گیگ داخلیمعادل 2100 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟