1 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

136,250
ریال
 • 1 ماه
 • 16 گیگ داخلیمعادل 8 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

408,750
ریال
 • 3 ماه
 • 48 گیگ داخلیمعادل 24 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

817,500
ریال
 • 3 ماه
 • 75 گیگ داخلیمعادل 37/5 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

776,625
ریال
 • 6 ماه
 • 96 گیگ داخلیمعادل 48 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

1,553,250
ریال
 • 6 ماه
 • 150 گیگ داخلیمعادل 75 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

1,471,500
ریال
 • 12 ماه
 • 192 گیگ داخلیمعادل 96 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

2,943,000
ریال
 • 12 ماه
 • 300 گیگ داخلیمعادل 150 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟