جشنواره

جشنواره برنزی پرحجم

1,308,000
ریال
 • 6 ماه
 • 400 گیگ داخلیمعادل 200 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

جشنواره برنزی پرحجم

2,616,000
ریال
 • 12 ماه
 • 400 گیگ داخلیمعادل 200 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین جدید

1 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

218,000
ریال
 • 1 ماه
 • 20 گیگ داخلیمعادل 10 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

436,000
ریال
 • 1 ماه
 • 60 گیگ داخلیمعادل 30 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

872,000
ریال
 • 1 ماه
 • 160 گیگ داخلیمعادل 80 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

654,000
ریال
 • 3 ماه
 • 60 گیگ داخلیمعادل 30 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

1,308,000
ریال
 • 3 ماه
 • 180 گیگ داخلیمعادل 90 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

2,616,000
ریال
 • 3 ماه
 • 480 گیگ داخلیمعادل 240 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی کم‌حجم

1,308,000
ریال
 • 6 ماه
 • 120 گیگ داخلیمعادل 60 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

2,485,200
ریال
 • 6 ماه
 • 360 گیگ داخلیمعادل 180 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

4,970,400
ریال
 • 6 ماه
 • 960 گیگ داخلیمعادل 480 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

2,616,000
ریال
 • 12 ماه
 • 240 گیگ داخلیمعادل 120 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

4,708,800
ریال
 • 12 ماه
 • 720 گیگ داخلیمعادل 360 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

9,417,600
ریال
 • 12 ماه
 • 1920 گیگ داخلیمعادل 960 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟