1 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

381,500
ریال
 • 1 ماه
 • 44 گیگ داخلیمعادل 22 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

763,000
ریال
 • 1 ماه
 • 100 گیگ داخلیمعادل 50 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

1,144,500
ریال
 • 3 ماه
 • 132 گیگ داخلیمعادل 66 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

2,289,000
ریال
 • 3 ماه
 • 300 گیگ داخلیمعادل 150 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

2,174,550
ریال
 • 6 ماه
 • 264 گیگ داخلیمعادل 132 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

4,349,100
ریال
 • 6 ماه
 • 600 گیگ داخلیمعادل 300 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

4,120,200
ریال
 • 12 ماه
 • 528 گیگ داخلیمعادل 264 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

8,240,400
ریال
 • 12 ماه
 • 1200 گیگ داخلیمعادل 600 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟