1 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

272,500
ریال
 • 1 ماه
 • 32 گیگ داخلیمعادل 16 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

545,000
ریال
 • 1 ماه
 • 65 گیگ داخلیمعادل 32/5 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

817,500
ریال
 • 3 ماه
 • 96 گیگ داخلیمعادل 48 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

1,635,000
ریال
 • 3 ماه
 • 195 گیگ داخلیمعادل 97/5 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

1,553,250
ریال
 • 6 ماه
 • 192 گیگ داخلیمعادل 96 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

3,106,500
ریال
 • 6 ماه
 • 390 گیگ داخلیمعادل 195 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

2,943,000
ریال
 • 12 ماه
 • 384 گیگ داخلیمعادل 192 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

5,886,000
ریال
 • 12 ماه
 • 780 گیگ داخلیمعادل 390 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟