1 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

218,000
ریال
 • 1 ماه
 • 24 گیگ داخلیمعادل 12 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

جشنواره برنزی کم‌حجم

490,500
ریال
 • 3 ماه
 • 100 گیگ داخلیمعادل 50 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

654,000
ریال
 • 3 ماه
 • 72 گیگ داخلیمعادل 36 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

1,308,000
ریال
 • 3 ماه
 • 120 گیگ داخلیمعادل 60 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

1,242,600
ریال
 • 6 ماه
 • 144 گیگ داخلیمعادل 72 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

2,485,200
ریال
 • 6 ماه
 • 240 گیگ داخلیمعادل 120 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی پرحجم

2,354,400
ریال
 • 12 ماه
 • 288 گیگ داخلیمعادل 144 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

4,708,800
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ داخلیمعادل 240 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟