جشنواره

جشنواره نقره‌ای

7,194,000
ریال
 • 6 ماه
 • 2000 گیگ داخلیمعادل 1000 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

جشنواره نقره‌ای

10,464,000
ریال
 • 6 ماه
 • 5000 گیگ داخلیمعادل 2500 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

جشنواره نقره‌ای

20,928,000
ریال
 • 12 ماه
 • 10000 گیگ داخلیمعادل 5000 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

1 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

436,000
ریال
 • 1 ماه
 • 40 گیگ داخلیمعادل 20 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

872,000
ریال
 • 1 ماه
 • 120 گیگ داخلیمعادل 60 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

1,744,000
ریال
 • 1 ماه
 • 700 گیگ داخلیمعادل 350 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

3 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

1,308,000
ریال
 • 3 ماه
 • 120 گیگ داخلیمعادل 60 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

2,616,000
ریال
 • 3 ماه
 • 360 گیگ داخلیمعادل 180 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

5,232,000
ریال
 • 3 ماه
 • 2100 گیگ داخلیمعادل 1050 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

6 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

2,616,000
ریال
 • 6 ماه
 • 240 گیگ داخلیمعادل 120 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

4,970,400
ریال
 • 6 ماه
 • 720 گیگ داخلیمعادل 360 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

9,940,800
ریال
 • 6 ماه
 • 4200 گیگ داخلیمعادل 2100 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

12 ماهه

سرویس برنزی کم‌حجم

5,232,000
ریال
 • 12 ماه
 • 480 گیگ داخلیمعادل 240 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس برنزی پرحجم

9,417,600
ریال
 • 12 ماه
 • 1440 گیگ داخلیمعادل 720 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

سرویس نقره‌ای

18,835,200
ریال
 • 12 ماه
 • 8400 گیگ داخلیمعادل 4200 گیگ بین‌الملل
 • مشترکین قدیم و جدید

  به کمک نیاز دارید؟