دسامبر 22, 2021

تقویت مهارت گوش دادن کارشناس مرکز تماس

تقویت مهارت گوش دادن موثر در مرکز تماس

هنگام رسیدگی به شکایات مشتری، کارشناسان مرکز تماس باید به دقت به همه چیزهایی که تماس‌گیرنده می‌گوید گوش دهند، هم برای اینکه تصویر کاملی از موضوع داشته باشند و هم به مشتری اجازه دهند که احساس کند نظر خود را گفته است. ... ادامه مطلب

    به کمک نیاز دارید؟